×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Deklarcja Dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.psp1.krapkowice.pl

Status pod względem zgodności

Witryna szkoły jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W szczególności strona wykazuje błędy kaskadowych arkuszy stylów (CSS). Błędy te wykazywane są przez automaty służące do testowania zgodności ze standardem WCAG (walidatory stron internetowych). Należy jednak podkreślić, że wszystkie znane nam przeglądarki internetowe doskonale sobie radzą z obsługą takich błędów i są one dla użytkownika niedostrzegalne.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-05.

Aktualizacja 26.03.2026 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Krystyna Nowak, psp1@krapkowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 44 60 395. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-25.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2014-07-25.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-300 Krapkowice, ul. Szkolna 3
Tel.: +48 77 44 60 395
E-mail:
Strona internetowa:http://psp1.krapkowice.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.psp1.krapkowice.pl/, spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + od 1 do 5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Obecnie budynki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 są częściowo przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Budynek na ul. Szkolnej 3
Przy budynku brak jest miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Pochylnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się przy wejściu od strony ulicy Zygmunta Krasińskiego. Brak jest progów utrudniających poruszanie się na wózkach. Na poszczególne piętra można się dostać za pomocą platformy, obsługiwanej po wezwaniu pracownika sekretariatu.

Do budynku, na paterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

Budynek przy ul. Kwiatowej 7
Przy budynku brak jest miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Architektura budynku pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na wszystkie poziomy za pomocą windy dla niepełnosprawnych. Winda znajduje się przy wejściu głównym. Aby skorzystać z windy należy wezwać pracownika sekretariatu szkoły pod nr telefonu 77 466 13 33.

Do budynku, na paterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W budynkach szkoły brak dostępności tłumacza migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice | ul. Szkolna 3 | tel. +48774460395
Statystyka odwiedzin: Dziś: 79, W tym miesiącu: 8235, Wszystkich: 2322956

Deklarcja Dostępności