×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Procedury podczas pandemii COVID 19

W związku z otwarciem w dniu 25 maja 2020 r.
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krapkowicach
podczas pandemii COVID 19 wprowadza się następujące procedury
zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN
dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna:


Pliki do pobrania:

PDFProcedury-DEW.pdf

DOCXzgoda-na-uczestnictwo-dziecka-w-zajeciach-opiekunczo-wychowawczych.docx
PDFzgoda-na-uczestnictwo-dziecka-w-zajeciach-opiekunczo-wychowawczych.pdf


Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

 • Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych
  z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów. Przy określaniu liczby uczniów w grupie
  uwzględnia się rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 • Do każdej grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

 • Z sali, w której przebywa grupa, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone i dezynfekowane.
 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej przebywają dwie grupy uczniów[1]. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte i zdezynfekowane.
 • Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 • Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 • Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 • Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 • W szkole ograniczona jest aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • Szkoła zapewnia taką organizację pracy i koordynację, która utrudnia stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
 • Nie są organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 • Uczniowie są poinformowani  o tym, że nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • W szatni szkolnej wykorzystuje się co drugi boks.
 • W szkole unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, ustalono bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczone kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym w szkole rygorystycznie są przestrzegane wszelkie środki ostrożności: m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Rodzice uczniów są powiadomieni o tym, że jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 • Zapewniono sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 • Zakupiono termometr bezdotykowy - 1 szt.
  Termometr jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie.
 • Rodzice/ opiekunowie  wyrażają zgodę na piśmie  na pomiar temperatury ciała ucznia.
 • Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby jest natychmiast  odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, w sali nr 6 z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Szkoła – opiekun grupy - niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Przed wejściem do budynku szkoły znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz zamieszczono informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 • Wprowadzono dyżury osób do pilnowania, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 • Uczniowie i pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem. Osoby dyżurujące pilnują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie   ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Dyrektor lub inna wyznaczona osoba prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • W sytuacji przeprowadzania dezynfekcji, są  przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szkole prowadzone jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej –jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, fartuchy.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

 • Źródełka i fontanny wody pitnej są zamknięte, szkoła zapewnia korzystanie z innych dystrybutorów przez uczniów pod nadzorem opiekuna pod warunkiem przynoszenia przez ucznia własnego pojemnika na wodę.
 • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Korzystanie z posiłków jest bezpieczne w miejscach do tego przeznaczonych, wprowadzono zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • Nie angażuje się w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 • Dyrektor wyznaczył i przygotował (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 • Opracowano i wprowadzono w życie procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która uwzględnia m. in. następujące założenia:
 1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek*.

* Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Krapkowice, dnia 21.05.2020                                                      Dyrektor PSP Krystyna Nowak

 

[1] Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639).

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice | ul. Szkolna 3 | tel. 77 44 60 395
Statystyka odwiedzin: Dziś: 59, W tym miesiącu: 10064, Wszystkich: 741318