×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zasady pracy zdalnej

Zasady pracy zdalnej przez wprowadzenie nauczania i uczenia się na odległość w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach obowiązujące od 25.03.2020 do 10.04.2020.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. W oparciu o przeprowadzoną diagnozę możliwości uczniów i nauczycieli wprowadza się nauczanie na odległość.
Nauczyciel może w szkole korzystać z komputera szkolnego, jeśli zajdzie taka potrzeba. Istnieje możliwość wypożyczenia zestawu komputerowego.
W uzasadnionych przypadkach także sprzęt komputerowy pożycza się uczniowi poprzez rodzica/opiekuna, który go odbiera i podpisuje protokół wypożyczenia. W przypadku usterek związanych z Internetem lub własnym komputerem uczeń kontaktuje się z wychowawcą lub nauczycielem, aby otrzymać pomoc dydaktyczną w innej formie, np. SMS, rozmowa telefoniczna.

2. Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system "Office 365 dla Edukacji" platforma Microsoft OneNote (w szczególnych przypadkach przez e-dziennik lub określony i podany do wiadomości inny sposób).

3. Ocenianie odbywa się przez e-dziennik.

4. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania codziennie (przynajmniej dwa razy) wiadomości umieszczonych w dzienniku elektronicznym i na poczcie służbowej, a także do uczestniczenia w spotkaniach Rady Pedagogicznej na platformie online, jeśli zajdzie taka potrzeba.

5. Pedagog, psycholog i doradca zawodowy są w stałym kontakcie z uczniami potrzebującymi wsparcia oraz posiadającymi orzeczenia na ustalonych indywidualnie z uczniami / rodzicami warunkach. Prowadzą dokumentację dotyczącą udzielanej pomocy.

6. Wychowawca nadzoruje obciążenie uczniów w ciągu dnia poprzez analizę działań na platformie, przeprowadzanie w razie konieczności wywiadów z uczniami (rodzicami) i nauczycielami, udziela także informacji dyrektorowi i wicedyrektorom w razie zaistniałej potrzeby. Koryguje następnie we współpracy z nauczycielami obciążenie ucznia czynnościami edukacyjnymi i sposobem ich realizacji w danej klasie.

7. Plan lekcji nie ulega zmianie, tylko formy organizacji zajęć oraz przedział czasowy.
8. Nauczyciele realizują wyznaczony wymiar godzin poszczególnych zajęć, różnicują formy ich realizacji oraz czas kontaktu z uczniami, dbając o higienę pracy ucznia oraz własną. Zapisy realizacji programów nauczania i aktywność na platformie (inne zapisy w szczególnych przypadkach) stają się świadectwem realizacji kształcenia.

9. Nie realizuje się zajęć pozalekcyjnych. Wyjątek stanowią zajęcia rewalidacyjne.

10. Zajęcia mogą być prowadzone przez nauczycieli asynchronicznie, biorąc pod uwagę sytuacje uczniów, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia oraz wykorzystując zróżnicowane formy pracy ucznia. Nauczyciel nie może karać ucznia za niewykonanie zadania lub nieuczestniczenie w lekcji online w określonym przez niego czasie (z uwagi na warunki techniczne lub szczególne sytuacje). Należy wskazać uczniowi inną formę lub inny termin realizacji treści.

11. Obowiązkiem ucznia jest bycie w stałym kontakcie z nauczycielami przez platformę, odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym, w inny sposób określony z wychowawcą i nauczycielami w sytuacjach uniemożliwiających korzystanie z formy elektronicznej. Po powrocie do szkoły realizowany materiał w formie online będzie podsumowany i może zostać zweryfikowany przez nauczyciela odpowiednią formą pisemną lub ustną.

12. Raz w tygodniu nauczyciel wyznacza godzinę lekcyjną według swojego planu dla danej klasy i określa ją na platformie, powiadamiając wychowawcę. Podczas tej lekcji prowadzi w rzeczywistym czasie konsultacje/lekcje (używając platformy, w szczególnych przypadkach innego komunikatora z założeniem udokumentowania pracy przez raport złożony pocztą elektroniczną wicedyrektorom) dotyczące realizowanego materiału.

13. Nauczyciele regularnie monitorują postępy uczniów przez wybrane metody (m.in. zadania przesyłane i omawiane przez platformę, zdjęcia wykonanych zadań przesyłane przez uczniów, uczestniczenie w konsultacjach/lekcjach online lub umówionych telekonferencjach, sprawdziany wiedzy na określonych w klasie warunkach ze względu na możliwości techniczne uczniów, inne). O uzyskanych ocenach lub zaliczeniach realizowanego materiału informowany jest uczeń / rodzic przez e-dziennik (w szczególnych przypadkach przez platformę lub inny sposób podany do ogólnej wiadomości).

14. Nauczyciele uczący w danej klasie przesyłają swoje uwagi odnośnie postępów w nauce uczniów do wychowawcy klasowego, kiedy widzą potrzebę udzielenia uczniowi wsparcia przez rodziców, pedagoga lub psychologa szkolnego.

15. Obowiązkiem kadry kierowniczej szkoły jest monitorowanie realizacji zajęć online oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego.

16. Dokumentowanie stopnia realizacji zadań szkoły odbywa się na platformie, w szczególnym przypadku przez e-dziennik lub innej formie podanej do ogólnej wiadomości.

17. Szkolny zestaw programów nie ulega zmianie. Nauczyciele wprowadzają przesunięcia treści i mają możliwość modyfikacji realizacji czasowej pewnych zagadnień kształcenia, których z uwagi np. na wymagania sprzętowe czy wymagane specjalistyczne oprogramowanie lub inne środki dydaktyczne, nie można realizować w ramach kształcenia online. Treści te mogą być realizowane później. W przypadku konieczności modyfikacji treści kształcenia, nauczyciel przedstawia dyrekcji drogą mailową rozkład materiału nauczania (aneks do rozkładu) z tego przedmiotu na okres obowiązywania rozporządzenia i jest zobowiązany uwzględnić wprowadzone zmiany w kolejnym okresie nauczania.

18. Niniejsze regulacje mogą ulec modyfikacji, o czym wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

Krystyna Nowak
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krapkowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice | ul. Szkolna 3 | tel. 77 44-60-395
Statystyka odwiedzin: Dziś: 757, W tym miesiącu: 25423, Wszystkich: 652275